E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 65
จ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 สายโนนชาด 14 (สายนานายสายสมร - นางบุญหนา) ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขก.2046 สายตำแย-โนนกอก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 65
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหญ้าปล้อง 5 รอบบ้านด้านทิศใต้ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 29 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทางที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทางที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายทางที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 (สายสามแยกพ่อเถิง-ลำห้วยโจด) ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 สายหนองแปนเชื่อมบ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงาน อบต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับระบบประปาภายในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุหมึกครื่องปริ้นเตอร์ประจำสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 สายบ้านโนนชาด - โคกอิโดก ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 สายบ้านโคกล่าม-หนองเลิงเบ็ญ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 สายบ้านโคกล่าม-หนองเลิงเบ็ญ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 65
จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับระบบประปาภายในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 65
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 สายหนองแวงโคตร 6 (บ้านโนนเพ็ก - โนนเมือง) ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 สายบ้านโคกล่าม-หนองเลิงเบ็ญ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 65
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 65
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 65
ซื้อจัดซื้อน้ำยาทีมีฟอส(ทรายอะเบท)และน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
ซื้อเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะ(Smart Air Purifier) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
จ้างโครงการปรับปรุงถนนถนนดินลงหินคลุก บ้านหันน้อย หมูที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 65
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 65
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 65
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้สแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองแวงโสกพระ และที่ทำการ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำหรับตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 65
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนภายในตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 65
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ้ก) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65