หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด4 การสรรหาบุคคล)   21 เม.ย. 64 103
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 เม.ย. 64 201
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   21 เม.ย. 64 99
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2562   21 เม.ย. 64 189
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย หมวด8 การอุทธรณ์ และหมวด9 การร้องทุกข์)   21 เม.ย. 64 89
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 เม.ย. 64 92
ประกาศก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น   21 เม.ย. 64 109
ประกาศก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   21 เม.ย. 64 89
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   26 มิ.ย. 63 40
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   26 มิ.ย. 63 42
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   26 มิ.ย. 63 40
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร   26 มิ.ย. 63 39
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   26 มิ.ย. 63 46
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   25 มิ.ย. 63 278
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง   25 มิ.ย. 63 244
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   25 มิ.ย. 63 239
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   25 มิ.ย. 63 258