ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 ก.ย. 65 25
ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค) 19 ก.ย. 65 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 ก.ย. 65 53
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 29 ส.ค. 65 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ส.ค. 65 41
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญช่วงก่อนฤดูกาลระบาด 24 มิ.ย. 65 51
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัติญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 27 เม.ย. 65 51
เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัติญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 24 เม.ย. 65 48
รายงานการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 มี.ค. 65 87
รายงานการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 มี.ค. 65 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 24 มี.ค. 65 93
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ 18 มี.ค. 65 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 15 มี.ค. 65 65
ประกาศการลดพลังงาน ตามมาตรการลดการใช้พลังงานของอบต.หนองแวงโสกพระประจำปี พ.ศ.2564 9 มี.ค. 65 46
ประชาสัมพันธ์การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 22 ก.พ. 65 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 19 ม.ค. 65 99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระครั้งแรก 29 ธ.ค. 64 103
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 3 ธ.ค. 64 120
ครวจสอบพัสดุประจำปี 2564 17 พ.ย. 64 103
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 พ.ย. 64 127
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4ปีงบประมาณ 2564 11 ต.ค. 64 142
ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ก.ย. 64 155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 21 ก.ย. 64 68
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระในรอบหนึ่งปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ย. 64 79
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๓ประจำปี๒๕๖๔ 14 ก.ค. 64 183
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 5 ก.ค. 64 35
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 2 เม.ย. 64 36
ประกาศนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2564 9 ก.พ. 64 61
โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 5 ก.พ. 64 156
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564 27 ม.ค. 64 41