งานเลือกตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.4/4 ส.ถ.4-4) 25 ต.ค. 64 1
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/5 ส.ถ.4/5) 25 ต.ค. 64 1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 21 ต.ค. 64 1
ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 11 ต.ค. 64 13
หนังสือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 ต.ค. 64 9
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 7 ต.ค. 64 13
คู่มือประชาชนเลือกตั้งอบต. 7 ต.ค. 64 8
แบบฟอร์มประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 4 ต.ค. 64 8
แบบฟอร์มแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ต.ค. 64 8
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ต.ค. 64 7
หลัฐานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 0 -1957 8