คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0819960429


นายประสิทธฺิ์ ชัยเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0610183567


นายฉลอง ทุงจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0901735266


นส.ธัญชนก แสนสี
เลขานายกฯ
เบอร์โทร : 0641418086