การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564   13 ม.ค. 65 51
ายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ต.ค. 64 26
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564   30 ก.ย. 64 18
กิจกรรมยกย่องเฃิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ฯ ปีงบประมาณ 25564   20 ก.ย. 64 18
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนนการประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 63 100
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   28 ต.ค. 63 104