หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสุวดี วันสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุมิตร มาศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางชลลดา พร้อมจิตต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม