ติดต่อ


ออนไลน์ : 12

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
เลขที่ 79 หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง ตำบลหนองแวงโสกพระ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) : saraban_0641207@dla.go.th

เว็ปไซต์ : www.sokpra.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sokpra

โทรศัพท์ 043-418149
โทรสาร 043-418149

ส่วนงาน ต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         101
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 102
สำนักปลัด  103
ส่วนการคลัง  104
ส่วนโยธา  105
หน่วยกู้ชีพตำบล 106
ข้อมูลข่าวสาร,วิเคราะห์นโยบายและแผน       107
ส่วนการศึกษา  108 

E-Mail

 ตำแหน่ง E-mail 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ruchasad_b2591@hotmail.com
 หัวหน้าส่วนโยธา  chaichana-t@hotmail.com
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  druchanee@live.com
 นักวิชาการศึกษา  jokkob@windowslive.com
 นิติกร  obtnong@hotmail.com
 นักวิชาการเกษตร  supareak2009@hotmail.com
 นักวิชาการการเงินและบัญชี  phatraruk@hotmail.com
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   tamja_1@hotmail.com
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้  suvansa@hotmail.com
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  piyada1929@hotmail.com
 เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานธุรการ  
 ผู้ช่วยช่างโยธา  jrnuma@hotmail.com
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  jingjoknoi00@hotmail.com
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  jisirinapa@hotmail.com

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแวงโสกพระ 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้นำ เบอร์โทร
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงโสกพระ นายเสกสรร จันทร์ราช 0956702291
หมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก นายวุฒิธิชัย โหมดนอก 0935566696
หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม นายทวน กระทู้นันท์ 0878531325
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแปน นายสมส่วน กรวดนอก 0878761798
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม นางรำจวน มาตย์วงษ์ 0821578142
หมู่ที่ 6 บ้านโนนชาด นายปรัชญา ภูโสภา 0801607823
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง นายเสมา เตโพธิ์ 0847934528
หมู่ที่ 8  บ้านโนนเพ็ก นายประสิทธิ์ เผือดนอก 0892471126
หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน นายวิรุณ พลนงค์ 0957954751
หมู่ที่ 10 บ้านหันน้อย นายเอกชัย เหง่าเฮียง 0638376080
หมู่ที่ 11 บ้านโคกกุง นายประชา กดนอก(กำนัน) 0844207990
หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางดาหวัน ปานาราช 0979209316
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแวงโคตร นายฐิติวัฒน์ บัวละคร 0658131161
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี นายชัยวัฒน์ ชัยภักดี 0656047459
 


 

View : 1607