อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดยนายอธิคมาตร์  แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายงานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพล ดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้..... วันที่ 5 ก.ย. 65 (ดูู 32)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองแวงโสกพระ  นำโดย นายอธิคมาตร์  แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  ประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ส.อบต, อสม.พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร..... วันที่ 24 ส.ค. 65 (ดูู 88)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา "เอามื้อสามัคคี" "เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.,นางปภัสสร สารสูงเนิน หน.สำนักปลัด อบต.,นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์ นักวิชากาญเกษตรชำนาญการ ,คณะผู้บริหาร,และบุคลากร อบต.จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา "เอามื้อสามัคค..... วันที่ 5 ส.ค. 65 (ดูู 30)

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.,นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์ นักวิชากาญเกษตรชำนาญการ ,คณะผู้บริหาร,และบุคลากร อบต.จัดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์เฉลิมพระเกียรติ "สร้างป่า รักษ์ป่า" โดยได้รับเกียรติจาก นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวง..... วันที่ 27 ก.ค. 65 (ดูู 28)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทนปลัด อบต.หนองแวงโสกพระ,นางชลลดา พร้อมจิตต์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,คณะผู้บริหาร ,บุคลากร อบต.,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงโสกพระ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี,ส.อบต..... วันที่ 21 ก.ค. 65 (ดูู 27)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ , นายไชยวัฒน์ รัตนวงศ์ รองปลัด อบต.,จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวงโสกพระ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ..... วันที่ 6 ก.ค. 65 (ดูู 85)

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ , นางชลลดา พร้อมจิตต์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. จัดโครงการประชุมผู้ปกครองตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕..... วันที่ 29 มิ.ย. 65 (ดูู 36)

โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกับกรมกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 32)

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการพัฒนางานระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

๒๐ , ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ , นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ ,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ นางนิตยา บาลี ( ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ CM ), เจ้าหน้าที่ รพสต. , ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( CG ) และ อสบ. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุแ..... วันที่ 20 มิ.ย. 65 (ดูู 57)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม"การจัดทำทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๖-๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวงโสกพระ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริม"การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ ส.อบต. โดยได้รับเกีรยติจาก ท่านสุภี ทองมีค่า ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองพลและอดีตนายก อบต.หนองแวงโสก..... วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดูู 56)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิด้านเอดส์

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวงโสกพระ ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาพล) จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การคุ้มครองผู้ถูกกระทำค..... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 33)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ,นางสร้อยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.นายฉัตรชัย ศรีวิชา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ,คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงโสกพระ และเจ้าหน้าที่อบต. ตามที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวงโสก..... วันที่ 13 มิ.ย. 65 (ดูู 42)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวงโสกพระ เพื่อขับเคลื่อนกองทุนฯให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวงโสกพระ ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวงโสกพระ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ... วันที่ 10 มิ.ย. 65 (ดูู 29)

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนการปฏิบัติของหน่วยกู้ชีพ- กู้ภัย อบต.หนองแวงโสกพระ

อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ ให้มีการส่งเสริมศักยภาพหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.หนองแวงโสกพระ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่ น้อง ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนการปฏิบัติของหน่วยกู้ชีพ- กู้ภัย อบต.หนองแวงโสกพระ พร้อมซักซ้อม..... วันที่ 8 มิ.ย. 65 (ดูู 30)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการ ๑๐ คัน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อบต.หนองแวงโสกพระนำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมฯ สาขาฯ,น.ส.อรษา วงษา กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาฯ มอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการ ๑๐ คัน..... วันที่ 8 มิ.ย. 65 (ดูู 33)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ อบต.หนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายก อบต.หนองแวงโสกพระ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 3 มิ.ย. 65 (ดูู 32)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารขยะ /พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27-29 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และคณะกรรมการธนาคารขยะ จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้..... วันที่ 27 เม.ย. 65 (ดูู 45)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, สมาชิก อบต., พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่  7 – 9  เมษายน  ๒๕๖5  ณ  วรรณา โฮ..... วันที่ 7 เม.ย. 65 (ดูู 28)

ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และเพื่อขอพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประ..... วันที่ 28 มี.ค. 65 (ดูู 33)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20-22 มีนาคม 2565   คณะผู้บริหาร, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้านตำบลหนองแวงโสกพระ นำโดย นายอธิคมาตร์ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ณ จัง..... วันที่ 25 มี.ค. 65 (ดูู 13)