ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3 1 มี.ค. 64 44
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธ.ค. 63 47
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 20 ต.ค. 63 59
โครงการซ่อมสร้างผิดลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยม่วง หมูที่ 7 10 ก.ย. 63 30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8 7 พ.ค. 63 112
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.213-10 สายหนองแวงโคตร 6 บ้านโนนเพ็ก หมูที่ 8 28 เม.ย. 63 152
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.213-05 สายห้วยม่วง 1 บ้านหลักด่าน หมูที่ 9 10 เม.ย. 63 121
โครงการจ้างก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด สระหนองป่าติ้ว) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 12 7 เม.ย. 63 104
ยกเลิกประกาศ 1 เม.ย. 63 102
โครงการจ้างก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ลำห้วยลึกตอนปลาย) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 12 1 เม.ย. 63 124
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก.213-05 สายห้วยม่วง 1 บ้านหลักด่าน หมู่ 9 24 มี.ค. 63 92
โครงการก่อสร้างบ่อน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านหันน้อย หมู่ 10 10 มี.ค. 63 76
โครงการก่อสร้างบ่อน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านหนองแวงโสกพระ หมู่ 1 10 มี.ค. 63 85
โครงการจ้างก่อสร้างบ่อส่งน้ำลงสู่ใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) บ้านห้วยม่วง หมู่ 7 11 ก.พ. 63 98
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองแวงโคตร6 บ้านโนนเพ็ก หมู่8 6 ก.พ. 63 87
โครงการจ้างขุดลอกบ่อน้ำ บ้านโนนกอก หมู่ 2 6 ก.พ. 63 92
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโนนชาด 2 บ้านโนนชาด หมู่ 6 23 ม.ค. 63 79
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองหญ้าปล้อง 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 12 23 ม.ค. 63 84
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหันน้อย 1 บ้านหันน้อย หมู่ 10 23 ม.ค. 63 93
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8 15 ม.ค. 63 113
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองแวงโคตร ม.13 27 พ.ย. 62 112
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางใหม่สามัคคี หมู่ 14 27 พ.ย. 62 117
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางหันน้อย หมู่ 10 27 พ.ย. 62 104
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางโนนชาด หมู่ 6 27 พ.ย. 62 116
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารประชุมย่อย บ้านโนนกอก หมู่ 2 26 พ.ย. 62 104
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์โสกพระ 20 พ.ย. 62 135
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลักด่าน หมู่ 9 28 ส.ค. 62 134
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโนนกอก หมู่ 2 26 ส.ค. 62 78
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ะนาคารน้ำใต้ดินบ้านโคกกุง หมู่ 11 9 ก.ค. 62 127
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโคกกุง หมู่ 5 9 ก.ค. 62 114