ประวัติการจัดตั้ง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประวัติการจัดตั้ง

ประวัติการจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ
 
          ตำบลหนองแวงโสกพระ ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยแยกจากตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๙ ง ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙


 

วันที่ : 7 ตุลาคม 63   View : 240