สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายบุญเลิศ หาญโงน
ประธานสภา
เบอร์โทร : 0986040941


นายโสพัฒน์ สาวิชัย
รองประธานสภา
เบอร์โทร : 0872204215


นายฉัตรชัย วงษ์ธรรม
ส.อบต.ม.1


นส. มยุรี รุ่งโชติ
ส.อบต.ม.2


นางจันทร์หอม แวดไธสง
ส.อบต.ม.3


นางบุญเชิด หลุ่มเป้า
ส.อบต.ม.4


นส.หนูอาส คุณล้าน
ส.อบต.ม.5


นายชาญยุทธ ทีทา
ส.อบต.ม.7


นายนิวัฒน์ ชัยเจริญ
ส.อบต.ม.8


นายวีระ สิมพล
ส.อบต.ม.9


นายไพบูลย์ พรมนอก
ส.อบต.ม.11


นายศรีไพร สีล้อม
ส.อบต.ม.12


นายอิทธิพล เถาเบา
ส.อบต.ม.13


นางเบญจวรรณ ปากดี
ส.อบต.ม.14