สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางดรรชนี เพ็ชรชนก
นักทรัพยากรบุคคล


นายฉัตรชัย ศรีวิชา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ.ส.อ. กำพล ทานา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอารียา ไกรอาษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาววนิสรา คาตา
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอัจฉรา เดชพละ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุรีพร ทิพย์แสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางณัฏฐณิชชา วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ คุณมะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ