สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสร้อยทอง ขานหัวโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0857526655


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประภัสสร สารสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางดรรชนี เพ็ชรชนก
นักทรัพยากรบุคคล


นายฉัตรชัย ศรีวิชา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ.ส.อ. กำพล ทานา
นักจัดการงานทั่วไป


นายศุภฤกษ์ ชัยปรัชญาวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


จ.ส.อ.เชาวนะ ทัดมาลา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอารียา ไกรอาษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวนิสรา คาตา
นิติกรปฏิบัติการ


นายอาทิตย์ นาตรีชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอัจฉรา เดชพละ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุรีพร ทิพย์แสง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางณัฏฐณิชชา วิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑารัตน์ คุณมะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ